29 Jan Monster Glass GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR with Zheng Xu / FUJIFILM

Source: Fujifilm Youtube Channel

Zheng Xu from China shoots portraits in studio with the GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR.

Monster Glass GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR with Zheng Xu / FUJIFILM posted on Fujifilm Youtube Channel on .

Read the full article on Fujifilm Youtube Channel
Home